Portes rectangulaires extérieurs à sceller


Rectangular sealing manlids
Rechteckige Manlöchen zu zementieren

Portes à sceller
Dimensions 310x420 et 410x530
pression de service 0,4 à 1 bar                                                                                     

 

Sealing manlids
Dimensions 310x420 et 410x530
design pressure 0,4 up to 1 bar.

Türen zu zementieren.
Größe
310x420 et 410x530
Betriebsdruck 0,4 bis 1 bar.